Kategorie

Všeobecné obchodní podmínky

základní ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky obsahují podmínky prodeje zboží-potřeby a produkty pro zlatníky (dále jen "zboží") a jsou platné výhradně jako součást kupní smlouvy uzavřené mezi spol. AUREN CZ s.r.o jako prodávajícím, na jedné straně, a další osobou jako kupujícím, na druhé straně, přičemž k uzavření kupní smlouvy může dojít ústně, v písemné formě s podpisy účastníků na jedné listině nebo formou objednávky a jejího následného akceptování prodávajícím. Tyto obchodní podmínky platí i pro nákup v internetovém obchodě http://www.obchod.auren.cz

 

2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Pokud je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené

obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 250/2007 Sb.). Pokud je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), Vše v aktuálním znění novel a předpisů pozdějších.

 

Uzavření kupní smlouvy

 

1. Podáním objednávky či přímo uzavřením kupní smlouvy potvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Kupující je zároveň dostatečně informován před vlastním odesláním objednávky o možnosti seznámit se s obchodními podmínkami. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

2. Při objednání zboží s použitím prostředků komunikace na dálku (internet či telefon), přijde kupujícímu obratem na emailovou adresu, kterou uvedl při objednání, potvrzení objednávky. Pokud tento e-mail nepřijde, zkontroluje kupující, zda nezadal při registraci špatnou e-mailovou adresu. Pokud je e-mailová adresa v pořádku a potvrzení objednávky přece nepřišlo, má kupující možnost kontaktovat prodávajícího na e-mailové adrese obchod@auren.cz nebo v pracovní době na 483384527. Pokud prodávající kupujícímu objednávku písemně nepotvrdí, avšak kupujícímu dodá objednané zboží, dochází k uzavření kupní smlouvy

okamžikem převzetí zboží kupujícím.

 

3. Doba platnosti nabídky zboží a ceny zboží je časově neomezená, pokud prodávající výslovně neuvede něco jiného, ​​přičemž prodávající je oprávněn tuto nabídku měnit.

 

4. Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zaplatit

kupní cenu a případné náklady na dopravu (poštovné). odpovědnost za škodu na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží.

 

5. Kupující nenese žádné náklady v souvislosti s uskutečněním objednávky zboží.

 

dodání zboží

 

Pokud se účastníci nedohodnou jinak, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním kupujícímu ve skladu nebo provozovně prodávajícího v České republice nebo jeho dodáním na místo určené kupujícím. Kupující bude vždy zpravidla prostřednictvím e-mailu informován o tom, že předmětné zboží je připraveno na předání resp., Že bylo vyskladněno a že bude dodáno v určitý den na příslušné místo dodání.

 

finanční ujednání

 

1. Ke kupní ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.Zboží, které bude odesíláno poštou nebo přepravní službou bude zpoplatněno dle platného ceníku. Při těžkých a objemných zásilek se cena stanoví podle platného ceníku přepravce a bude prokonzultována a odsouhlasena zákazníkem. Pro standardní zásilky platí cena při odeslání poštou v ceně 150Kč Kč a při přepravní službě je cena přepravy 150Kč. K ceně zboží je připočteno balné ve výši 30Kč , a v případě dobírky bude připočteno 30 Kč dobírečné.

 

2. Kupující má následující možnosti způsobů platby.

 

a) Dobírka - platba v hotovosti při převzetí zboží. Kupující uhradí cenu při převzetí zboží v provozovně prodávajícího nebo jako tzv. dobírku převzetí zboží v jiném místě určeném kupujícím. Při předání zboží bude kupujícímu předán i řádný daňový doklad.

 

b) Převodem z účtu - platba předem. Kupující uhradí zboží bankovním převodem (č. Účtu prodávajícího: 305530563/0300) před dodáním zboží. V případě platby předem bude prodávajícím vystavena zálohová faktura, na jejímž základě uhradí kupující stanovenou cenu v plné výši. Prodávající pak ihned po obdržení platby urobípotrebné kroky k dodání zboží. Při předání zboží bude kupujícímu předán i řádný daňový doklad. Pokud bude zboží odesíláno poštou nebo přepravní službou, nebude učtované dobírečné.

 

c) V hotovosti přímo v prodejně. Zákazník obdrží při platbě v hotovosti pokladní doklad.

 

Odpovědnost za vady zboží

1. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost obalu, množství a stav zboží při jeho dodání. Pokud je kontrola zboží při předání obtížná či nemožná, je kupující povinen provést kontrolu zboží okamžitě po jeho dodání.

 

2. Pokud kupující obdrží zboží, které není ve shodě s kupní smlouvou (zejména neúmyslná záměna při balení zboží) nebo obdrží vadný zboží, zašle nebo předá osobně nepoužité zboží v původním či jiném vhodném obalu spolu s dodacím listem / fakturou (či kopií těchto listi ) zpět prodávajícímu a přiloží soupis eventuálních závad. Následně prodávající dodá kupujícímu nové zboží.

 

3. Pokud je uzavřena kupní smlouva, jejíž režim se vzhledem k povaze účastníků řídí občanským zákoníkem, přejímá prodávající záruku za jakost zboží po dobu 24 měsíců.

 

4. Pokud je uzavřena kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím-podnikatelům v souvislosti s jeho podnikatelskou činností a řídí Pokud se tedy režim kupní smlouvy obchodním zákoníkem, přejímá prodávající záruku za jakost zboží po dobu 12 měsíců.

 

5. Záruční doba začíná běžet vždy ode dne dodání zboží.

 

6. Při reklamaci zboží v záruční době zašle nebo odevzdá kupující zboží prodávajícímu v původním či jiném vhodném obalu a přiloží specifikaci důvodu reklamace se soupisem vad.

 

7. Prodávající vyřídí reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

 

Odstoupení od smlouvy

 

1. Od uzavřené kupní smlouvy lze odstoupit ze zákonných důvodů, přičemž je-li kupující spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v těchto případech:

- Pokud zboží není dodáno v přiměřené lhůtě,

- Bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží, pokud je smlouva uzavřena s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména internet). Prodávající má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

- Jestliže dodatečně vyjde najevo vada, která činí zboží neupotřebitelné, pokud zboží měl takovou vadu již při jeho dodání a prodávající na ni kupujícího neupozornil,

- Pokud prodávající kupujícího ujistil, že zboží má určité vlastnosti nebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým,

- Pokud po dodání zboží není v souladu se Smlouvou (zejména neúmyslná záměna při balení zboží) nedodá prodávající v přiměřeném lhůtě kupujícímu nové zboží v souladu se smlouvou,

- Pokud se v záruční lhůtě vyskytne odstranitelná vada, ale jiný postup než odstoupení od smlouvy či eventuálně sleva z ceny není možná,

- Pokud se v záruční lhůtě vyskytne neodstranitelná vada,

- Pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady v záruční lhůtě po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

 

2. V případě odstoupení od smlouvy si účastníci vydají všechno, co do té doby vzájemně plnili.

 

Ochrana osobních údajů

 

1. Veškeré osobní údaje uvedené ve smlouvě jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb., O ochraně osobních údajů, pouze za účelem naplnění příslušného smluvního vztahu a jeho evidenci. Obsah kupní smlouvy je prodávajícím archivován a je přístupný kupujícímu.

 

2. Kupující, který je subjektem osobních údajů, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn v souladu s ustanovením § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů použít za účelem nabízení svých produktů jméno, příjmení a adresu kupujícího, pokud s tím kupující nevysloví písemný nesouhlas. Kupující zároveň souhlasí, aby prodávající pověřil zpracováním osobních údajů za účelem nabízení produktů prodávajícího třetí osobu - zpracovatele osobních údajů.

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Prodávající a kupující se mohou odchýlit od těchto obchodních podmínek, pokud se na jejich změně dohodnou. V takovém případě mají dohodnuté změny přednost před příslušnými ustanoveními těchto obchodních podmínek.

2. Pokud některá ustanovení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek ztratí platnost, zůstávají ostatní ustanovení platná.

3. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást příslušné kupní smlouvy.